*7700 ƏCZAÇILIQ PORTALI
 
AZ RU EN
 
 • Kanon aptekDəstək, Güvən, Şəvqət
 • Aptekonline.azSağlamlıq və rahatlıq mənbəyi
 • Dərman çatdırılma xidməti*7700 telefon nömrəsinə zəng etməklə və ya +994552517700 nömrəsinin whatsappna yazmaqla sifariş edə bilərsiniz.
 • Zəfəran AptekSağlamlığınızın etibarlı tərəfdaşı
Apteklər Aptek axtarışı Onlayn sifariş Vahid qiymətli dərmanlar Şirkət müraciətləri
 
Mikozol 50mg
Sual ver
  Təcili sifariş A+ A-

MİKOZOL

Göbələkəleyhinə dərman  preparatdır.                       

MİKOZOL    50 mq kapsullar

Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Fluconazole

Tərkibi

Təsiredici maddə:   1 kapsulda 50mq flukonazol vardır.

Köməkçi maddələr: laktoza monohidrat, qarğıdalı nişastası, susuz kolloidal silisium dioksid,

                                maqnezium stearat, natrium lauril sulfat.                              

Kapsulun tərkibi:    titan dioksid, qırmızı  dəmir  oksidi, jelatin.

Təsviri

Çəhrayı rəngli, №7  kapsullarda, ağ rəngli, bircinsli tozdur.

Farmakoterapevtik qrupu

 Sistem təsirli göbələkəleyhinə vasitələr.

ATC kodu: J02AC01.

 Farmakoloji xüsusiyyətləri

Farmakodinamikası

Flukonazol triazol sinfinin yeni antifunqal maddəsi olub, göbələk hüceyrələrinin sterol sintezinin potensial və selektiv inhibitorudur. Flukonazol göbələk hüceyrəsinin sitoxrom P450 fermentini inhibə edərək yüksək seçici göbələkəleyhinə təsir göstərir. Lanosterolun hüceyrə erqosteroluna çevrilməsini ləngidir, bu isə membran keçiriciliyinin artmasına, ğöbələk hüceyrəsinin böyüməsi və bölünməsinin dayanmasına səbəb olur. Candida spp. tərəfindən törədilən mikozlarda, o cümlədən generalizəolunmuş formada, immunodepressiya fonunda, Cryptococcus neoformans, Coccidioies immitis, Microsporum spp., Trichophyton spp.; Blastomyces dermatititdis, Histoplasma capsulatum (o cümlədən immunodepressiya fonunda) qarşı effektivdir. 

Farmakokinetikası

Flukonazol mədə-bağırsaq traktından tam sorulur, biomənimsənilməsi 90% təşkil edir. Plazmada maksimal konsentrasiyası daxilə qəbul etdildikdən 0,5-1,5 saat əldə olunur. Yarımparçalanma dövrü 25 saata qədərdir. Flukonazolun 11-12%-i qanın plazma zülalları ilə birləşir, orqanizmin bütün toxuma və bioloji mayelərinə yaxşı nifuz edir . Yalnız cüzi hissəsi metabolizmə uğrayır, 70%-i isə dəyişilməmiş şəkildə sidiklə xaric olur. Preparatın böyrək klirensi (0,27±0,1 ml/ dəq/ kq) bilavasitə qlomerulyar filtrasiyanın sürəti ilə mütənasibdir.

 

İstifadəsinə göstərişlər

Mikozol aşağıdakı hallarda istifadə oluna bilər:

 • Orofaringeal və ezofaqal kandidoz, ağız boşluğunun diş protezlərinin hesabına yaranan atrofik kandidozu
 • Vaginal kandidoz
 • Sidik yollarının infeksiyaları və peritonitin kandidozları;
 • Kriptokokk meningiti;

Dəri və dəri törəmələrinin mikozu və kandidozu (hamar dərinin trixofitiyası, aralıq nahiyyəsinin     epidermofitiyası, dırnaqların, pəncənin, gövdənin mikozu), əlvan dəmrov

 • Antibiotiklərlə müalicədən sonra yaranan kandidozun müalicə və profilaktikası
 • Sistem kandidoz zamanı, o cümlədən, disseminəolunmuş kandidoz və pnevmoniyalarda;
 • Sitotoksik kimyaterapiyası və/yaxud şüa terapiyası aparılan sümük toxuması və ya digər orqanın   transplantasiyası olunmuş xəstələrdə kandida infeksiyalarının baş verməsinin azaldılması üçün;

Əks göstərişlər

Flukonazola və ya digər triazol törəmələrinə və ya preparatın köməkçi maddələrindən hər hansı birinə qarşı yüksək həssaslıq reaksiyaları.

Böyrək və qaraciyər çatışmazlığı olan şəxslərdə, hepatotoksik dərman vasitələri ilə eyni vaxtda qəbulu zamanı, hamiləlik və laktasiya dövründə və 6 aylığadək uşaqlara ehtiyatla təyin olunmalıdır.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

Qaraciyər çatışmazlığı olan pasiyentlərdə istifadəsi zamanı ehtiyatlı olmaq məsləhət görülür. Qaraciyərin toksikiliyi xəstələrdə ciddi sağlamlıq problemləri ilə müşayiət olunub. 

Flukonazolla müalicə ərzində dəyişilmiş qaraciyər testləri baş verən xəstələr ağır dərəcəli qaraciyər zədələnməsinə görə izlənməlidirlər.

Flukonazol terapiyası ərzində xəstələrdə nadir hallarda qabıqlanan dəri patologiyaları, o cümlədən, Stivens-Conson sindromu və toksik epidermal nekroliz kimi patologiyalar baş vermişdir. QİÇS-i olan xəstələrdə bu reaksiyaların başvermə tezliyi daha çox olmuşdur.

Kapsulun tərkibindəki piqment agentlərinə qarşı yüksək həssaslıq reaksiyalarının baş verməsi mümkündür.

Uzanmış QT sindromu/Torsades de Pointes sindromuna səbəb ola biləcək dərman preparatları ilə yanaşı istifadə edildikdə uzanmış QT sindromu və yaxud ciddi Torsades de Pointes sindromun baş vermə tezliyinin artması baş verə bilər. Odur ki, bu preparat qeyd edilmiş bu kimi dərman preparatları ilə yanaşı istifadə edilməməlidir.

Əgər həkiminiz tərəfindən Sizdə bəzi şəkərlərə qarşı dözümsüzlük olması deyilmişsə, bu preparatı qəbul etməzdən əvvəl həkiminizlə əlaqə saxlayın.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Flukonazolla müalicə alan xəstələrdə aşağıdakı qarşılıqlı təsirlər baş vermişdir. Flukonazol varfarin qəbul edən sağlam kişilərdə protrombin vaxtının uzanmasına səbəb ola bilər. Flukonazol və kumarin antikoaqulyantlarını yanaşı qəbul edən xəstələrdə protrombin vaxtı sıx izlənməlidir.

Sağlam könüllülərə Flukonazolla yanaşı sulfonil-sidik cövhəri törəmələri (Xlorpropamid, Qlibenklamid, Qlipizid, Tolbutamid) istifadə edildikdə oral antidiabetiklərin yarımparçalanma dövrü uzana bilər.

Bu dərman preparatları Flukonazolla yanaşı istifadə oluna bilər, amma hipoqlikemik tutmanın baş verə bilməsinin mümkünlüyü nəzərə alınmalıdır.

Hidroxlortiazidin təkrar dozaları ilə yanaşı istifadə edildikdə Flukonazolun plazma konsen-trasiyası 40%-ə qədər artır.

Flukonazolu Fenitoin ilə yanaşı istifadə etdikdə sonuncunun plazma konsentrasiyası klinik əhəmiyyət kəsb edəcək qədər arta bilər.  

Flukonazolla yanaşı istifadə olunduqda Fenitoinun dozasının titrlənməsi lazım gələ bilər.

Rifampisin Flukonazolun yarımparçalanma dövrünü azalda bilər, odur ki, bu preparatlar birgə təyin edildikdə Flukonazolun dozasının artmasına nəzarət etmək lazımdır.

Flukonazol Teofillinin plazma klirensini azalda bilər. Yüksək dozada Teofillin qəbul edən xəstələr Teofillinin toksikiliyi əlamətlərinə görə izlənməlidirlər.

Qida qəbulu, Simetidin və yaxud antasidlər Flukonazolun absorbsiyasının azalmasına səbəb olmur.

Siklosporin: böyrək transplantasiyası olan və yaxud böyrək zədələnməsi olmayan xəstələrdə Mikozol siklosporinin səviyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldə bilər. Mikozol və siklosporin qəbul edən xəstələrdə siklosporinin plazma səviyyəsinin dəqiq monitorinqinin aparılması və plazma kreatininin monitorinqi tövsiyə olunur.

Terfenadin: qarşılıqlı təsirlərin aşkar edilməsi məqsədi ilə aparılan tədqiqatlarda azol sinifinə aid olan antifunqal vasitələrin terfenadin ilə eyni zamanda istifadəsi zamanı QT intervalının uzanması nəticə-sində ciddi aritmiyaların inkişaf etməsi qeyd edilmişdir. Flukonazolun 200 mq/sut dozada istifadəsi fonunda QT intervalının uzanması müəyyən edilməmişdir. Lakin, digər tədqiqatda flukonazolun 400 mq/sut və daha yüksək dozada istifadəsi zamanı terfenadinin plazma konsentrasiyasının əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlməsi ilə səciyyələnmişdir. Flukonazolun

400 mq/sut və daha yüksək dozada terfenadin ilə birgə istifadəsi əks göstərişdir. Flukonazolun 400 mq/sut –dan az dozada terfenadin ilə birgə müalicədə istifadəsi dəqiq nəzarət altında aparılmalıdır.

Sizaprid: Flukonazolun sizaprid ilə eyni zamanda istifadəsi zamanı ürək tərəfindən, o cümlədən piruet tipli mədəcik aritmiyası kimi əlavə təsirlərin inkişaf etməsi mümkündür. Flukonazolun 200 mq/sut dozada  və sizapridin 20 mq gündə 4 dəfə dozada istifadəsi sizapridin plazma konsentrasiyasının əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlməsi və QT intervalının uzanması ilə səciyyələnir. Flukonazolun sizaprid ilə eyni zamanda istifadəsi əks göstərişdir .

Astemizol: Flukonazolun astemizol ilə və yaxud, metabolizmi P450 sitoxrom sistemi tərəfindən həyata keçən, digər dərman vasitələri ilə eyni zamanda istifadəsi sonuncunun plazma konsentrasiyasının yüksəlməsi ilə səciyyələnə bilər. Daha dolğun məlumatın olmaması səbəbindən , flukonazol ilə birgə istifadəsi ehtiyatla həyata keçirilməlidir. Xəstələrə diqqətlə nəzarət olunmalıdır.

Rifabutin: Flukonazolun rifabutin ilə birgə istifadəsi fonunda uveitin inkişaf etməsi barədə məlumatlar əldə edilmişdir. Flukonazolun rifabutin ilə birgə istifadəsi təyin olunan xəstələrə diqqətlə nəzarət olunması tələb olunur.

Takrolimus:  Flukonazolun takrolimus ilə birgə istifadəsi fonunda nefrotoksik təsirin inkişaf etməsi barədə məlumatlar vardır. Flukonazolun takrolimus ilə birgə istifadəsi təyin olunan xəstələrə diqqətlə nəzarət olunması tələb olunur.

Flukonazolun etinilestradiol və levonorqestrel tərkibli peroral kontraseptiv vasitələr ilə eyni zamanda istifadəsi zamanı bu vasitələrin plazma səviyyəsinin yüksəlməsi müşahidə olunmuşdur, lakin bəzi xəstələrdə etinilestradiolun və levonorqestrelin plazma səviyyəsinin 47% və 33% azalması müəyyən edilmişdir. Hal-hazırda mövcud olan məlumatlara əsasən flukonazol ilə müalicə fonunda bəzi xəstələrdə etinilestradiolun və levonorqestrelin AUC göstəricisinin aşağı düşməsi kimi dəyişikliklər müəyyən edilmişdir. Bu nəticə flukonazolun etinilestradiol və levonorqestrelin metabolizminə mümkün olan təsirinin olmasını göstərir, flukonazolun etinilestradiol və levonorqestrelin metabolizminə induksiya edici təsiri təsdiq edilməmişdir. Bu təsirin klinik əhəmiyyəti məlum deyil.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Hamilə qadınların cəlb olunduğu adekvat və yaxşı nəzarət olunmuş tədqiqatlar aparılmayıb. Flukonazol ancaq o halda istifadə edilə bilər ki, gözlənilən faydası potensial klinik risklərindən yüksək olsun.

Flukonazol plazma konsentrasiyaları ilə müqayisə oluna biləcək miqdarda ana südünə nüfuz edə bilir. Ona görə o, körpəsini əmizdirən qadınlara təyin olunmamalıdır.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

 Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarə  edərkən bəzən başgicəllənmə  və  qıcolma  kimi  əlavə  təsirləri  nəzərə  alaraq ehtiyatlı  olmaq  lazımdır.

İstifadə qaydası və dozası

Flukonazolun gündəlik dozaları infeksiya törədən mikroorqanizmlərdən və xəstələrin müalicəyə verdiyi cavab reaksiyasından asılıdır. Müalicə o vaxta qədər davam etdirilməlidir ki, klinik parametrlər və laborator nəticələr aktiv göbələk infeksiyasının zəifləməsini göstərsin. Adekvat olmayan müalicə müddəti aktiv infeksiyanın residivinə gətirib çıxara bilər. QİÇS və kriptokokk meningiti, yaxud residiv verən orofaringeal kandidoz halları, adətən, residivin baş verməməsi

üçün dəstəkləyici terapiya tələb edir.

Adətən, müalicənin ikinci gününə kimi dayanıqlı plazma konsentrasiyasına çatmaq üçün müalicənin birinci günü gündəlik dozanın iki qatını təşkil edən zərbə dozasının təyini məsləhət görülür.    

Vaginal kandidoz

Əgər digər bir təyinat verilməmişdirsə, Flukonazol 150 mq birdəfəlik doza kimi təyin edilir.

Orofarinqeal kandidoz

Birnci gün 200mq, sonra hər gün gündə bir dəfə 100mq.

Orofarinqeal kandidozun klinik təzahürləri, adətən, bir neçə gün ərzində aradan qalxır, amma mümkün residivin azaldılması üçün müalicəni azı 2 həftə davam etdirmək lazımdır.

Ezofaqeal kandidoz

Birnci gün 200mq, sonra hər gün gündə bir dəfə 100mq. Xəstənin müalicəyə cavab reaksiyasına müvafiq olaraq doza 400mq/gün-ə qədər artırıla bilər. Ezofaqeal kandidozu olan xəstələr minimum 3 həftə müalicə olunmalıdırlar və simptomlar aradan qalxdıqdan sonra azı 2 həftə müalicə davam etdirilməlidir.

Sistem kandidozlar

Sistem kandidoz, o cümlədən, kandidemiya, disseminəolunmuş kandidoz və pnevmoniya üçün optimal terapevtik dozalar və müalicə müddəti müəyyənləşdirilməmişdir. Açıq, müqayisə aparılmamış və az sayda xəstənin cəlb olunduğu tədqiqatlarda 400mq/gün dozalar istifadə olunmuşdur.

Sidik yollarının infeksiyaları və peritonitlər

Sidik yollarının kandida mənşəli infeksiyaları və peritonitlərin müalicəsində açıq, müqayisə aparılmamış və az sayda xəstənin cəlb olunduğu tədqiqatlarda 50mq-200mq/gün dozalar istifadə olunmuşdur.   

Kriptokokk meningiti

Kəskin kriptokok meningitinin müalicəsi üçün məsləhət görülən dozalar birnci gün 400mq, sonra hər gün gündə bir dəfə 200mq-dır. Xəstənin müalicəyə cavab reaksiyasına müvafiq olaraq doza gündə bir dəfə 400mq/gün-ə kimi yüksəldilə bilər. Kriptokokk meningitinin ilkin müalicəsinin məsləhət görülən müddəti onurga beyni mayesinin analizinin mənfi olmasından sonra 10-12 həftədir. QİÇS-i olan xəstələrdə kriptokokk meningitinin residivinin qarşısının alınması üçün Flukonazolun məsləhət görülən dozası gündə bir dəfə 200mq-dır.

Sümük iliyinin transplantasiyası aparılmış xəstələrin profilaktikası

Sümük iliyi transplantasiyası aparılmış xəstələrdə kandida infeksiyasının profilaktikası üçün Flukonazolun məsləhət görülən dozası gündə bir dəfə 400mq-dır. Ağır dərəcəli qranulosito-peniyanın (500 neytrofil/mm3-dən az) gözlənildiyi xəstələrə profilaktik olaraq Flukonazolun təyininə neytropeniya baş verməsinin gözlənildiyi gündən bir neçə gün əvvəl başlamaq və neytrofillərin sayı 1000 neytrofil/mm3 keçəndən sonra 7 gün preparatın qəbulunu davam etdirmək lazımdır.

Dəri mikozlarının müalicəsində xüsusi yerli şərtlərə görə ancaq xaricə tətbiqi mümkün olmadığı hallarda təyin olunur.

Dəri mikozları: həftədə 1 dəfə 150 mq (tinea unguium) və ya gündə 1 dəfə 50mq (tinea versicolor). Müalicə müddəti  2- 4 həftə, tinea pedis (Ayaq pəncəsinin epidermofitiyası) zamanı- 50 mq gündə bir dəfə 6 həftəyə qədər. Tinea unguium (onychomycosis) müalicəsi zədələnmiş dırnağın yenilənməsinə (infeksiyalaşmamış dırnağın inkişaf etməsi) qədər davam edir. Əl və ayaq barmaqlarda yeni dırnaqlarının böyüməsi müvafiq olaraq 3-6 və 6-12 aya baş verir.

Dərin endemik mikozlar 2 il ərzində 200-400mq/gün. Müalicənin müddəti fərdi olaraq təyin edilir, lakin bütövlükdə koksidiomikoz zamanı 11-24 ay, parakoksidiomikozda isə 12-17 ay təşkil edir. 
Yaşlı xəstələrdə istifadəsi
Böyrək çatişmazlığı olmayan yaşlı xəstələrdə məsləhət görülən adəti dozalar aşağıdakılardan ibarətdir. Kreatinin klirensı < 50 ml/dəq olan xəstələrdə doza tənzimlənməsi böyrək çatışmazlığı olan xəstələr üçün müəyyən edilmiş müvafiq qaydalara görə aparılmalıdır.

Uşaqlarda istifadəsi
Böyüklərin infeksiyasında olduğu kimi, müalicənin müddəti uşaqlarda klinik və mikoloji nəticələrdən asılıdır. Flukonazol birdəfəlik gündəlik doza kimi təyin edilir. Uşaqlarda maksimal doza 400 mq/gün-dən çox olmamalıdır.

Selikli qişanın kandidozlarında Flukonazolun məsləhət görülən dozası 3 mq/kq/gün. Dayanıqlı səviyyəni tez əldə etmək üçün ilkin doza kimi birinci gün 6 mq/kq təyin edilə bilər.
Sistem kandidoz - kriptokokk infeksiyalarının müalicəsi üçün Flukonazolun məsləhət görülən dozası, infeksiyanın kəskinliyindən asılı olaraq, 6-12 mq/kq/gün.

Böyrək funksiyaları pozulmuş xəstələr

Flukonazol, əsasən, böyrəklər vasitəsilə, dəyişilməmiş halda ekskresiya olunur. Böyrək funksiyaları pozulmuş xəstələrə ilkin zərbə dozası kimi 50- 400mq təyin edilməlidir. Zərbə dozasından sonra təyin ediləcək gündəlik dozalar (göstərişə müvafiq) aşağıdakı cədvələ əsaslanmalıdır:

Kreatin klirensi             Məsləhət görülən doza (%) 

˃50                                       100%

≤50 (dializsiz)                        50%

Müntəzəm dializ                    Hər bir dializdən sonra 100%.

Əlavə təsirləri

Flukonazol əsasən orqanizm tərəfindən yaxşı qəbul olunur. Nadir hallarda mədə-bağırsaq traktına əlavə təsirləri: ürəkbulanma, qusma, qarında ağrılar, ishal müşahidə oluna bilər. Həmçinin, əlavə olaraq, qaşınma, baş ağrıları, zəiflik, başgicəllənmə ola bilər. Flukonazol qaraciyər fermentlərinin aktivliyinə təsir göstərə bilər.

Angioödem, anafilaktik reaksiya, dadbilmə hissinin dəyişməsi, hepatit və sarılıq kimi qısamüddətli,  qaraciyər tərəfindən müşahidə olunan keçici xarakterli reaksiyalar, QT intervalının uzanması, leykopeniyanın, trombositopeniyanın, hiperxolesterinemiyanın, hipokaliemiyanın inkişaf etməsi barədə məlumatlar verilmişdir.

GÖZLƏNILMƏZ ƏLAVƏ TƏSIRLƏR BAŞ VERDIKDƏ HƏKIMINIZLƏ MƏSLƏHƏTLƏŞIN.

Doza həddinin aşılması

Doza həddinin aşılması zamanı lazım olan bütün simptomatik müalicələr (adekvat dəstəkləyici terapiya və mədənin yuyulması) həyata keçirilməlidir.

Təyin edilmiş Flukonazolun çox qismi böyrəklər vasitəsilə eliminasiya olunur. 3 saatlıq hemodializ Flukonazolun plazma səviyyəsini 50%-ə qədər azaldır.

Buraxılış forması

 Mikozol 50 mq.  7  kapsul,  blisterdə.  1 blister  içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılmışdır.

Saxlanma şəraiti

25°C-dən aşağı temperaturda, işıqdan  və  rütubətdən  qorumaqla, orijinal qutusunda və  uşaq-ların əli çatmayan yerdə  saxlamaq  lazımdır.

Yararlılıq müddəti

5 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

 Aptekdən buraxılma şərti

Resept əsasında buraxılır.

İstehsalçı

Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş., Turkiyə.


Baxılma sayı: 4822 dəfə
 
SUAL CAVAB
 
  
SAYTA DAXİL OL
 
Qeydiyyat Şifrəmi unutdum
    

© 2014-2015. Azeri Med LLC . Bütün hüquqlar qorunur..